SEKİNE DUASI TAMAMI, SEKİNE DUASI NEDİR ? sekine duasının okunuşu, sekine duası nasıl yapılır, sekine duası fazileti, istiğfar, sekine duası dinle, sekine duasi okunusu, sekine duası arapça, sekine duasi dua

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali'ye (R.A.) tebliğ ediliyor.

Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:

“Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem'a'yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

 

 • Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.
 • Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O'dur.
 • Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.
 • Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.
 • Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.
 • Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

 

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah'tan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. (19ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kurân'dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân'da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali'den (R.A.) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Nasıl Okunur?

Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

İstiğfar (7 DEFA)

Salavat-ı Şerife (7 DEFA)

Allah-u Ekber (10 DEFA)

Altı Esma (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN) her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

Yani besmele çekilir sonra "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN." denir ve 1. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 3. ayet; sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 5. ayet vs. 19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

 • Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ.
 • Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.
 • Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.
 • İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.
 • İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.
 • Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.
 • İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.
 • İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.
 • İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.
 • İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.
 • Ve yen surakellâhu nasran azîzê.
 • İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.
 • İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.
 • İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
 • Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.
 • Hasbünallâhu veniğmel vekîl
 • Lê yehzünühümül fezeul ekber
 • İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn
 • Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Ayetlerin Mealleri

 • Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.[4]
 • Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 • Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
 • Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır.
 • Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 • Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Allah kabul etsin...

İlginizi Çekebilecek Diğer Videolar