Hizbu'l Bahr duası, hizbul bahr duası cübbeli ahmet hoca, hizbul bahr duası arapça, hizbul bahr duasının fazileti, hizbul bahr kitabı, hizbul bahr dinle, kenzül arş, hizbul bahr duası türkçesi, kureyş suresi

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Hizbu'l Bahr duası, okunmasında hikmet ve mucize olan dualardan biridir. Yalnız diğer duaların aksine bu duayı okurken kişinin oruçlu, abdestli ve temiz elbiseli olması gerekir. Bilhassa oruçlu ağız ile okunan Hizbul Bahr duası daha çabuk kabul olur ve kişinizin Allah Teâlâ'dan istediği dileği hiç şüphesiz ki! yerine gelir. Duanın faziletleri oldukça çoktur. Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli allah tarafından gelmemiş ise hasta en kısa zamanda inşaallah şifasını bulacaktır.

Maddi anlamda ciddi borçları olan kişinin Hizbu'l Bahr duasını hiç bırakmaması gerekir. Borçları olan şahıs 3 gün boyunca yaklaşık her gün 15 kere bu duayı bırakmadan ve ümidini kesmeden okursa borçlarını ödemek için karşısına inanılmaz imkanlar ve vesileler çıkacaktır. Allah Teâlâ'nın lütfu kullarını çok fazladır yalnız kullar bu husus da istemeyi bilmelidir.

Gaflet dolu bir mekanın içerisinde Hizbu'l Bahr duasının okunmasında oldukça faydalar olacaktır. Ortamdaki gaflet, musibet ve uyku hali gidecektir. Aynı zamanda bu duanın sürekli okunduğu eve afetler işlemez ve kişiler korunur.

Hizbu'l bahr duasını hiç bırakmadan her gün boyunca en az bir kere okuyan kişi suda boğulmaz, doğal afetlerden korunur, yangında yanmaz ve hırsızlıktan da emin olur.

Bir kişi günlük olarak her sabah namazının ardından bu duayı okursa, müstecap kişiler arasında değeri çok yüksek olur ve kadri yücelir. Aynı zamanda büyünün ve cinlerin şerrinden okuyan kişi korunur. Hiç şüphesiz ki! bu duayı hiç bırakmadan okuyan, benimseyen kişilerin, Allah Teâlâ lütfunu verir ve kimseye muhtaç bırakmaz.

Reklam: 

Hizbu'l Bahr Duası;

 1. Bismillahirrahmanirrahim...
 2. Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.
 3. Ente rabbi veılmüke hasbi.
 4. Fe nı'mer rabbü ve nı'mel hasbü hasbi.
 5. Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.
 6. Nes'elükel ısmete fil
 7. Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.
 8. Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şadida.
 9. Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.
 10. Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
 11. Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi
 12. Yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)
 13. Ünsurna fe inneke hayrun nasirin
 14. Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
 15. Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.
 16. Verhamna fe inneke hayrur rahımin.
 17. Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.
 18. Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.
 19. Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey'in kadir.
 20. Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.
 21. Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
 22. Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala
 23. Mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe yübsırun.
 24. Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.
 25. Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.
 26. Tenzilel azızir rahim.
 27. Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.
 28. Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.
 29. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh ((3 kez tekrar edilecek)
 30. Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.
 31. Ve kad habe men hamele zulme.
 32. Ta Sin Mim.
 33. Ha Mim.
 34. Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.
 35. Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.
 36. Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.
 37. Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.
 38. Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
 39. hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)
 40. Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.
 41. Bel hüve kur'anün mecid,fi levhım mafuz
 42. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)
 43. İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)
 44. Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'in fik erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)
 45. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)
 46. Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.
Kaynak: 
http://www.nazarduasi.gen.tr/hizbul-bahr-duasi.html
Yandex.Metrica