HAŞR SURESİ SON ÜÇ AYETİ OKUMANIN FAZİLETİ

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

“Kim sabah kalkarken üç defa, Sabah Namazından sonra, geceye girerken "

‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm = Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım ’ der ve

Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür.

Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

Haşr suresinin son üç ayeti:

  1. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.
  2. Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi 'amma yuşrikun.
  3. Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul'esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Meali:

22  Ancak Allâh’tır O Zât ki, Kendisinden başka (ibadete lâyık) hiçbir ilâh yoktur! (Hiçbir yaratığın bilgisinin ve duyularının ulaşama yacağı) gizliyi de, (herkes tarafından) görüneni de, (dünyayı da, âhireti de, yoğu da, varı da hakkıyla) bi lendir! (Dünyada müminkâfir ayırmaksızın her yaratığa son derece acıyan ve gerçek manada sadece Kendisi nimet vermekte olan) Rahmân da, (âhirette yalnız iman edenleri son derecede esirgeyen) Rahîm de an cak O’dur!

23  Ancak Allâh’tır O Zât ki, Kendisinden başka (ibadete lâyık) hiçbir ilâh yoktur! (Her şeyin yönetimi Kendisine ait olan ve tüm var lıkların yegâne mâlik ve sahibi bulunan, istediğini üs tün, dilediğini alçak kılabilen, kimse tarafından yönetil meyen ve azledilmesi düşünülemeyen bir) Melik’dir; (noksanlık gerektiren her şeyden son derece arınmış olan, bütün kâmil sıfatlar Kendisine ait olan, sınırlana mayan ve herhangi bir şekille düşünülemeyen bir) Kud dûs’dür; (tüm âfetlerden ve yok oluşlardan uzak olan, tüm selâmetler Kendisinden umulan ve dostlarını sü rekli selamlamakta bulunan bir) Selâm’dır; (Kendi Zât’ına ve peygamberlerine evvela Kendisi inanan, ya ratıkları zulümden, inananları da azaptan emin kılan bir) Mü’min’dir; (her şeyi hakkıyla koruyup gözeten ve her varlık üstünde hakkıyla gözcü olan bir) Mühey min’dir; (eşi-benzeri olmayan bir gâlibiyete sahip olan ve mertebesi asla düşürülemeyen bir) Azîz’dir; (zorla da olsa dilediği yaratığını irâdesi yönünde mec bur bırakabilen ve yaratıklarının tüm işlerini tam ma nasıyla yoluna koyan bir) Cebbâr’dır; (son derece bü yüklük ve ululuk sahibi olan ve kibir ancak Kendisine yakışan bir) Mütekebbir’dir! Onların şirk koşmakta oldukları şeylerden (son derece uzaklık, arılık, tenzîh, takdîs ve) tesbîh Allâh’a!

24  (Yoktan yaratan ve her şeyi bir hikmet üzere ölçüp biçen) Hâlik, (her yarattığını kusurlardan uzak bir şekilde yaratan ve kimini kiminden muhtelif şekil lerle ayıran) Bâri’ ve (dilediği şekilde her yaratığa farklı bir şekil veren) Musavvir ancak O Allâh’tır! O en güzel (manalar ifade eden) isimler sadece O’na aittir! Göklerde ve yerde bulunanlar O’nun için sürekli (tenzîh ve) tesbîhte bulunmaktadır! (Son derece izzet ve ululuk sahibi olan ve buna mü nasip mükemmel ilme mâlik olan) Azîz de, (her işi yerli yerinde olan) Hakîm de ancak O’dur!

Kategori Şeysi: 
Kaynak: 
http://kuranimecid.com/index.php?sayfa=547 - http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=180838

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica