Duhan Suresi’nin Fazileti ( 70 bin melek sabaha kadar o kişi için istiğfar eder )

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Duhan Suresi ( Arapça: سورة الدّخان ) Kur'an'In 44. suresidir, Mekke devrinin sonlarında indirildiğine inanılmakta olup 59 ayettir. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır.

Duhan suresinde kitaba ve peygamberlere inanmanın öneminden, inanmayanların dünya hayatında uğrayacağı sıkıntılardan ve ahiret hayatında çekecekleri azaptan bahsedilmektedir. Ayrıca iman edip kötülükten sakınanların ebedi mutluluğa erecekleri ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)  buyuruyor:

“Her kim Duhân Suresi’ni geceleyin okursa,yetmiş bin melek o kimse için sabaha kadar istiğfar ederler. Affolunmasını talep ederler.”

“Bir kimse Yasin ve Duhân Suresi’ni herhangi bir cuma gecesinde baştan sona okur ve okuduğu surelerin kudsiyetine gereği gibi inanır ve güvenirse,Cenab-ı Hakk o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.”

Bir kimse 3 defa Duhan suresini okursa her dileği olur.

DUHÂN SURESİ

 • 1. ha mim
 • 2. vel kitabil mübiyn
 • 3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 • 4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 • 5. emram min ındina inna künna mürsiliyn
 • 6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
 • 7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 • 8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 • 9. bel hüm fı şekkiy yel’abun
 • 10. fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
 • 11. yağşen nas haza azabün eliym
 • 12. rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
 • 13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 • 14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 • 15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 • 16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 • 17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
 • 18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 • 19. ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 • 20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 • 21. ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
 • 22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 • 23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 • 24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 • 25. kem teraku min cennativ ve uyun
 • 26. ve züruıv ve mekamin keriym
 • 27. ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
 • 28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 • 29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 • 30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 • 31. min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 • 32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 • 33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 • 34. inne haülai le yekülün
 • 35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
 • 36. fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 • 37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
 • 38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
 • 39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
 • 40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn (turkeyarena.com)
 • 41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
 • 42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 • 43. inne şeceratez zekkum
 • 44. taamül esiym
 • 45. kel mühl yağlı fil bütun
 • 46. ke ğalyil hamiym
 • 47. huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
 • 48. sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
 • 49. zuk inneke entel aziyzül keriym
 • 50. inne haza ma küntüm bihı temterun
 • 51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn
 • 52. fi cennativ ve uyun
 • 53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 • 54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
 • 55. yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 • 56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
 • 57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 • 58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 • 59. fertekıb innehüm mirtek

MEALİ

44-DUHAN:

 • 1 - Hâ, mîm.
 • 2 - 3 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
 • 4 - 5 - 6 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
 • 7 - Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.
 • 8 - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
 • 9 - Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
 • 10 - 11 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.
 • 12 - O gün insanlar: "Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz" derler.
 • 13 - Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
 • 14 - Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.
 • 15 - Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.
 • 16 - Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.
 • 17 - Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.
 • 18 - O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
 • 19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.
 • 20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
 • 21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın."
 • 22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
 • 23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.
 • 24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."
 • 25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!
 • 26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,
 • 27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!
 • 28 - İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.
 • 29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.
 • 30 - Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
 • 31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
 • 32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
 • 33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
 • 34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:
 • 35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.
 • 36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."
 • 37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
 • 38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
 • 39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
 • 40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
 • 41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.
 • 42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
 • 43 - Gerçekten zakkum ağacı,
 • 44 - Günahkârların yemeğidir.
 • 45 - O pota gibi karınlarda kaynar.
 • 46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.
 • 47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin."
 • 48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."
 • 49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.
 • 50 - İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."
 • 51 - Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.
 • 52 - Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
 • 53 - Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
 • 54 - İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
 • 55 - Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.
 • 56 - Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
 • 57 - (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.
 • 58 - Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
 • 59 - Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.
Kategori Şeysi: 
Kaynak: 
http://mutlulugunsifresi.com/duhan-suresinin-fazileti70-bin-melek-sabaha-kadar-o-kisi-icinistigfar-eder.html#.VGqBWTSsWSo
Yandex.Metrica